Faydalı dualar

Bazi Faydali Dualar

Borç ve sikinti duâsi

Ebû Abdullah el-Kuresî hazretleri, duâsi makbûl bir zât idi. Misir’da bulundugu sirada büyük bir kitlik olmustu. Bunun üzerine Misir’dan ayrilip Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki Ibrâhim aleyhisselâmin makâmini ziyâret etti. Ziyâret sirasinda Ibrâhim aleyhisselâmin makâmi yaninda uyuya kaldi. Rü’yâsinda Ibrâhim aleyhisselâm tarafindan karsilandi. Ebû Abdullah el-Kuresî, Ibrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Misir’da büyük bir kitlik var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. Ibrâhim de kitligin kalkmasi için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kuresî daha sonra uyanip Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kitligin kalktigi haberini ögrendi.

Abdullah Kuresî buyurdu ki:

Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne ögreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Su duâyi devamli oku” dedi...

Okumami istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testeftihû fekâd câekümü’l-feth... Innâ fetehnâ leke fethan mübînâ... Nasrun minellahi ve fethun karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arsil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül... inneke alâ külli sey’in kadîr...” (68)

Sonra bana, “Her kim su duâyi namazlardan sonra, özellikle Cuma namazindan sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düsmanlarina karsi muzaffer kilar, ona ummadigi yerlerden riziklar verir, geçimini kolaylastirir. Borcu daglar kadar büyük ve kabarik olsa dahî, Allahü teâlânin lutfu, keremi ve inâyeti ile öder” dedi.

Kendisi söyle anlatir:

Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, “Ey serîf! Basin darda kaldigi zaman, yapacak oldugun bir duâ ögreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine su duâyi ögretti: “Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd, Infehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli sey’in kadîr...” (68)

Basim darda kalmadi...

Abdullah el-Muâvirî bu duâyi bana ögretmek için okuduktan sonra, basim hiç darda kalmadi, rizkim çogaldi. Duâda, maksadin hâsil olmasi için, duâ eden kimsenin i’tikâdinin düzgün olmasi, namazini muntazam kilmasi ve dînin emir ve yasaklarina elinden geldigi kadar uymasi sarttir.

Ayrica, bir kimse bir derde veya borca giriftâr olursa, “Allahümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrirricâl” duâsini okusun, buyurulmustur.

Uykuda korkanin okuyacagi duâsi

Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-gadabihi veserri ibadihi ve min hemezâti’s-seyâtîni ve en yahdurûn (Allah’in gazabindan ve kullarinin serrinden, seytanlarin ugramasindan ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a siginirim).

Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, Innâateynâ (58) suresini okuyanin ve sabah namazina kalkabilmesi için Allaha siginanin namaza kalkmasi kolay olur.

Yagmur duâsi

Istiska, yagmur duâsi için sahraya çikmak demektir. Hamd ederek, istigfar okuyarak duâ edilir. Peygamber efendimiz ve Eshab-i kiram ve islâm âlimleri yagmur duâsi yaptilar. Sahrada iki rekat namaz kilinir. Imam, asaya dayanip hutbe okur. Sonra kibleye dönüp avuçlarini semaya karsi açik olarak omuz hizasina kadar kaldirip ayakta duâ eder. Hazir olanlar oturarak amin derler. Yalniz yagmur duâsinda eller omuzdan yukari kaldirilir. Bir sey istemek için yapilan duâlarda, avuçlari semaya karsi açilir. Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, ellerini kaldirip da duâ edenin duâsini kabul etmemekten hayâ eder.”

Hastalik, kitlik ve düsmandan kurtulmak için yapilan duâlarda avuç içleri yere çevrilir. Yagmur duâsinda, ara vermeden 3 gün çikmak, eski yamali elbise giymek, duâya giderken sadaka vermek, 3 gün oruç tutmak, çok tevbe-istigfar etmek, kul haklarini ödemek, hayvanlari da çikartip yavrularindan ayri bulundurmak, ihtiyarlari ve çocuklari da çikarmak sünnettir. Kâfir, dinsiz, getirilmez. Bebekler analarindan ayri bulundurulur. Elbiseler ters çevrilmez.

Her murad için okunacak Kur’an-i kerimdeki duâ ayetleri

Rabbenâ ve’calnâ muslimeyni leke ve min-zurriyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ inneke ente’t-evvâbu’r-rahim.

Rabbenâ ve’b’as fihim resûlen minhum yetlû aheyhim âyâtike ve yuallimu-humu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

Rabbenâ âtinâ fîd-dunyâ haseneten ve fî-l-âhirati haseneten ve kinâ azâbe’n-nâr.

Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alâllezîne min-kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’gfir lenâ ve’r-hamnâ ente mevlânâ fe’n-surnâ alâ’l-kavmil’l-kâfirîn.

Rabbenâ lâtuzig kulûbenâ ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledunke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.

Ellezîne yukûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fe’gfir lenâ zunûbenâ ve kinâ azâbe’n-nâr.

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte ve’t-tebâ’nâ’r-rasûle fe’ktubnâ ma’s-sahidin.

Rabbenâ’gfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ va’n-surnâ alâ’l-kavmil’-kâfirîn.

Rabbenâ mâ-halakte hâzâ bâtilâ, subhaneke fe-kinâ azâben-nâr.

Rabbenâ inneke men-tudhili’n-nâra fekad ahzeyteh vemâ li’z-zâlimîne min ensâr.

Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî li’l-îmânî enâminû bi-rabbikum fe-âmennâ rabbenâ fagfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ seyyi’âtinâ ve teveffenâ maâ’l-ebrâr.

Rabbenâ ve âtinâ ma-vaadtenâ alâ rusulike velâ tuhzinâ yevme’l-kiyâmeti inneke hâ-tuhlifu’l-mîâd

Kaale Isa’bnu Meryeme-allahumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mine’s-semâi tekûnu lenâ îden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ve’r-zuknâ ve ente hayru’r-razikîn

Kaalâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in-lem-tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûmenne mine’l-hâsirîn

Rabbenâ inneke âteyte Fir’avne ve mele’ehû zîneten ve emvâlen fî’l-hayâti’d-dunyâ rabbenâ li-yudillû an-sebîlik, rabbenâ’t-mis alâ emvalihim ve’sdud âlâ kulûbihim felâ yu’minû hattâ yeravu’l-azâbe’l-elîm

Rabbenâ innî eskentu min-zurriyetî bi-vâdin gayri zî-zar’in inde beytik’l-Muharrami rabbenâ liyukîmû’s-salâte fec’al ef’ideten mine’n-nâsi tehvî ileyhim ve’r-zukhum mine’s-semerâti le’allehum yeskurûn.

Rabbenâ inneke ta’lemu mâ-nuhfî vemâ nu’lin vemâ yehfâ alâllahi min-sey’in fî’l-ardi velâ fî’s-semâi elhamdu lillâhillezî vehabe lî alâ’l-kiberî ismâîle ve ishaka inne rabbî le-semîu’d-duâ,

Rabbic’alnî mukîma’s-salâti vemin zurriyetî, rabbenâ ve tekabbel duâ,

Rabbenâ’gfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.

Rabbenâ âtinâ min-ledunke rahmeten ve heyyi’lenâ min-emrinâ rasadâ.

Rabbenâ heb lenâ min-ezvâzinâ ve zurriyyââtinâ kurrata a’yunin ve’c’alnâ li’l-muttekîne imâmâ.

Rabbenâ’k-sif annâ’l-azâbe innâ mu’minûn.

Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileyke’l-masîr.

Rabbenâ lâ-tec’alnâ fitneten lillezîne keferû ve’gfir lenâ rabbenâ inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

Rabbenâ’gfir lenâ ve li-ihvâninâ’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni velâ tec’al fî kulûbinâ gilen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.

Rabbenâ etmim lenâ nûranâ ve’gfir lenâ inneke alâ kulli sey’in kadîr.

Kur’an-i kerimdeki duâ ayetlerinin bazilarinin manalari

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabindan koru! (Bekara 201)

Ey Rabbimiz bize sabir, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karsi bize yardim et! (Bekara 250)

Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düsersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yükledigin gibi bize de agir bir yük yükleme!

Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmedigi isleri de yükleme, bizi affet, bizi bagisla, bize aci, sen bizim Mevlamizsin. Kâfirlere karsi bize yardim et! (Bekara 286)

Ey Rabbimiz, bizi dogru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydirma! [bizi sapitma] Bize, tarafindan rahmet bagisla! Lütfu en bol olan sensin. (A.Imran 8)

Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarimizi bagisla, bizi Cehennem azabindan koru. (A.Imran 16)

Ey Rabbimiz, günahlarimizi ve isimizdeki taskinligi bagisla; ayaklarimizi [yolunda] sabit kil; kâfirlere karsi bizi muzaffer eyle! (A.Imran 147)

Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanin" diyen davetçiyi [peygamberi] isittik, hemen iman ettik. Artik bizim günahlarimizi bagisla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasitasiyla vâdettiklerini de ikram et ve kiyamette bizi rezil-rüsvay etme; süphesiz sen vâdinden caymazsin. (A.Imran 193-194)

Ey Rabbimiz, bize çok sabir ver, müslüman olarak canimizi al! (Araf 126)

Ey Rabbim, beni ve neslimi namazi devamli kilanlardan eyle; duâmi kabul et, kiyamette hesab olunacagi gün beni, ana-babami ve müminleri bagisla! (Ibrahim 40-41)

Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasina kat! (Suara 83)

Secdede duâ

Namaz kilarken secdede duâ edilmez. Ancak bazi nafile namazlarda, secdede iken duâ edilir. Namaz kilmadan da secdeye kapanip duâ etmek iyi olur. Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Kulun Rabbine en yakin hali secdede ikendir. Öyle ise, secdede çok duâ edin.”

“Rükû ve secdede duâya gayret edin. Bu duâ kabule layiktir.”

“Secdede 3 kere, Rabbigfirli diyen secdeden kalkmadan magfiret olur

Vesveseden kurtulus duâsi

Imam-i Gazalî hazretleri buyurdu ki:

Her insana musallat olan en az bir seytan vardir. Seytanin verecegi vesveselerden korunmaya çalismalidir! Seytan cahillere daha çok musallat olur. Dinini iyi bilene vesvese veremez.

Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Kanin damarlarda dolastigi gibi, seytan da, insanin vücudunda dolasir. Açlikla [az yemekle, oruç tutmakla] onun yollarini daraltin!”

“Seytan, kalbe vesvese verir. Allahü teâlânin ismi söylenince hemen kaçar. Söylenmezse vesvese vermeye devam eder.”

Vesvese, duâ ederek, zikrederek azalir ve yok olur. Bunun için, bilhassa günah isleme meyli oldugu zaman, hemen Allahi hatirlamaya, onu anmaya çalismali, istigfar, salevat ve duâ okuyarak seytani uzaklastirmaya çalismalidir! Günahlara tevbe etmelidir! Seytanin vesvesesinden ve sikintilardan kurtulmak için, hergün su duâyi okumalidir:

“Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!” (22)

Ism-i a’zam duâsi

Ism-i a'zâm duâsi, kesin belli degildir. Peygamber efendimiz, ism-i a'zâm duâsi hakkinda bazi isaretler bildirmistir.

Hz. Âise vâlidemiz anlatir: Resûlullah, duânin kabul olmasina sebep olan ism-i a'zâmi bilip bilmedigimi sordu. Bilmedigimi söyleyince, “Yâ Âise onu ögretmek, onunla dünya için birsey istemek uygun olmaz” buyurdu. Kalkip abdest aldim ve iki rek'at namaz kilip, “Allahümme innî ed'ûkellah ve ed'ûkerrahmân ve ed'ûkelberrerrahîm ve ed'ûke biesmaikelhusnâ külleha mâ alimetü minhâ ve mâ lem a'lem entagfirelî ve terhamenî” (67/1) duâsini okudum. Gülümsiyerek “Ism-i a'zâm, okudugun duânin içindedir” buyurdu.

Peygamber efendimiz, “Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîassemâvâti vel erdi, yâ zel-celâli vel-ikrâm” (67/1) okuyan kisiye buyurdu ki:

“Ism-i a'zâmla dilekte bulundun, bununla duâ edilince, o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca, dilegi yerine gelir.”

Baska bir zaman da, Ism-i a'zâm, "Ve ilâhüküm ilâhün vahid, lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm" âyeti ile "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm" âyeti içindedir” (67/1) buyurdu.

Hazret-i Ali’nin bildirdigi ism-i a’zam duâsi var. “Bu duâya simsiki sarilin. Çünkü o Ars-i a'zamin hazinelerinden bir hazinedir.” buyurdugu duâ söyle:

"Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhiyye, ve yâ men-is-semsü vel-kameru binûri celâlihi müsrika ve mudiyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takiyye, yâ men havaicul-halki indehü makdiyye, yâ men necâ Yûsüfe min rikk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yagsa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli sey'in kadîr." (67/1)

Duâya, e'ûzü besmele, Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile baslamalidir! Peygamber efendimiz, duâya baslarken, “Sübhâne Rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb” derdi. Allahü teâlâ, salevât-i serîfeyi kabûl eder. Duânin basi ve sonu kabûl olunca ortasinin kabûl olmamasi düsünülmez.

Peygamber efendimiz, “Allahü teâlâya günah islemiyen dil ile duâ edin” buyurdu. Böyle bir dilin nasil bulunacagi suâl edilince, “Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah islemistir” buyurdu. Yine buyurdu ki:” Duânin kabûl olmasi için iki sey lâzimdir. Duâyi ihlâs ile yapmalidir. Yedigi ve giydigi helâldan olmalidir. “

Salevati- serife okumak

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini isitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazinca, söyleyince, isitince ilkinde söylemek vacip, tekrarinda müstehaptir.

Salevatin çesitleri çoktur. Namazlarin son oturusunda okunan salli barikler salevattir. Peygamber efendimize salevat getirmek için Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demek kâfidir. En kisa salevat budur. Namazda okudugumuz, Salli barikleri okumak daha sevabdir.

Peygamber efendimize salevat-i serife getirmenin fazileti çoktur. Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Cebrail aleyhisselam "Sana kim salevat okursa, 70 bin melek ona salât okur. Meleklerin salât okudugu kimse Cennet ehli arasina girer" dedi. Isi güçlesen, salevat okumayi çogaltsin! Çünkü salevat, bütün sikintilari giderir, riziklari artirir, islerin hayirla bitmesini saglar. Salevat, Siratta nur, salevat okuyan da nur ehli olur. Nur ehli olan da Cehennem ehli olmaz.”

Peygamberimiz buyurdu ki, “Her kim günde yüz defa salevât-i serife okursa, kiyâmet gününde günesin sicakligindan kurtulup, Arsin gölgesi altinda benimle berâberdir. Ve her kim benim için bir salevât-i serife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarinin affolmasi için duâ ve istigfar ederler.”

Resûlullahin bazi duâlari

Peygamber efendimiz, biz müslümanlarin nasil duâ etmesi gerektigini bildirmistir. Bu duâlardan bazilari sunlardir:

Ya Rabbi, sana ve Resûlüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!

Ya Rabbi, faydasiz ilimden, makbul olmiyan ibâdetten ve kabul edilmiyen duâdan, acizlikten, tembellikten, korkakliktan, cimrilikten ve her çesit hastaliktan, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sikintilardan kötü arkadastan ve kötü komsudan sana siginirim!

Bildigimiz-bilmedigimiz bütün iyilikleri ver, bildigimiz-bilmedigimiz bütün kötülüklerden muhafaza et, her isimizin sonunu güzel eyle, dünya sikintilarindan ve ahiret azabindan bizi koru!

Bizi dostlarina dost, düsmanlarina düsman olanlardan ve sabreden ve sükredenlerden eyle!

Isinde sebat eden, nimetine sükreden, ibâdetini güzel yapan, dogru konusanlardan eyle! Sihhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine riza gösterenlerden eyle!

Kulagima, gözüme sihhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabindan, zulmetmekten ve zulme ugramaktan sana siginirim.

Kusurlarimizi ört, korkulardan emin kil ve borçlarimizi ödememizi nasip eyle!

Ölünceye kadar ibâdet etmemizi, ömrümüzün hayirli amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!

Ya Rabbi, bize dünya ve ahirette güzellik ver ve Cehennem azabindan bizi koru!

Kur’ân-i kerîmi bitirdigi zaman Resûlullah söyle duâ okurdu:

“Allahim! Kur’ân-i kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’âni bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kil, Allahim Kur’ân-i kerîmden unuttugum oldu ise bana hatirlat, anlamadigim oldugu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayi bana nasib et, Kur’ân-i kerîmi lehimde hüccet kil. Ey âlemlerin Rabbi.”

Abdest Duâlari

1- Abdeste baslarken su düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-Islâm. Ve alâ tevfîk-il-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yikanir.

2- Sag el ile agiza üç kerre su verirken su düâ okunur:

“Allahümmes-kinî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

3- Sag el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

4- Avuçlara su alip, alindan çene altina, sakaklara kadar yüzü yikarken su düâ okunur:

Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

5- Sol el ile, sag kol dirsege kadar (üç def’a) yikanirken:

Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsi okunur.

6- Sag ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yikanirken:

Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi simâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben sedîden, düâsi okunur.

7- Her iki kolu yikadikdan sonra, elleri tekrâr yikar ve o yaslikla basi mesh ederken:

Allahümme harrim sa’rî ve beserî alen-Nâr. Ve ezillenî tahte zillî arsike yevme lâ zille illâ zillü arsike,düâsi okunur.

8- Dahâ sonra sag ve sol elin sehâdet parmaklari ile iki kulagin deliklerine su verirken bas parmaklar ile kulaklarin arkasi mesh edilir ve:

Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsi okunur.

9- Ellerin dis yüzü ile enseyi mesh ederken:

Allahümme a’tik rakabetî minen-Nâr, düâsi okunur.

10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmagi ile, sag ayagin küçük parmagindan basliyarak, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sag ayagi üç def’a yikarken:

Allahümme sebbit kademeyye ales-sirâti yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsi okunur.

11- Sol ayagi üç def’a yikarken, ayak parmaklarinin arasini küçük parmagi ile bu sefer bas parmakdan basliyarak, küçük parmaga dogru, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle topugu ile birlikde yikarken:

Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sirâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meskûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsi okunur.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, “Her kim abdest aldikdan sonra, gök tarafina bakip, su düâyi okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eshedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ serîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarini afv eder ve kabûl imzâsiyla tasdîk edip, Ars-i a’lânin altinda muhâfaza eder. Kiyâmet gününde bu düâyi okuyan sahs gelip, o sevâbin ecrini alir.”

Bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra “Innâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi siddîklardan yazar. Iki kerre okursa, sehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile hasr olur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kisinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsini kabûl eder; buyurdular.

Abdest alirken bilmiyenler, abdest düâlarini okumasa da olur. Fakat kisa zamanda ezberlemeli ve abdest alirken okumalidir. Çok sevâbdir. Abdestin sonuna dogru veya abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsini okumak çok sevâbdir.

Abdest düâlarini bilmeyen, her uzvu yikarken “Kelime-i sehâdet” okumali, büyük sevâba kavusmalidir.

Hacet Namazi ve Duasi

Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Allahtan veya insanlardan bir istegi bulunan, güzelce abdest alip iki rekat namaz kilip, Allahü teâlâya hamd, Resulüne salevattan sonra su duâyi okusun:

“La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-ars-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi magfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferectehü vela haceten leke fiha ridan illa kadayteha ya erhamerrahimin”

Hacet namazi, 2, 4 veya 12 rekat olarak kilinir. Birinci rekatta Fatihadan sonra üç kere Ayet-el kürsi, diger rekatlerde Fatiha ile birer kere Ihlas ve Muavvizeteyn [iki kuleuzü] okunur.

“Ömründe bir defa olsun kil!”

Peygamber efendimiz amcasi hazret-i Abbâs’ bir defasinda buyurdu ki:

- Ey Abbâs, sana bir ihsânda bulunayim mi?

- Evet yâ Resûlallah!

- Ben sana birsey ögreteyim ki, onu isledigin vakit Allahü teâlâ, senin günâhinin evvelini ve âhirini, yenisi ve eskisini, kasitlisini ve kasitsizini, küçügünü büyügünü, gizlisi ve açigini bagislasin!

- Yâ Resûlallah ögretecegin bu sey nedir?

- Dört rek'atli namaz kil! Her rek'atte, sübhanekeden sonra on defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin. Fâtiha'dan sonra bir zammi sûre okuyup ayakta iken onbes defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin! Rüku'a egilince bunu on defa söylersin! Rüku'dan kalktiginda ayakta oldugun hâlde, bunu on defa söylersin! Sonra secdeye varir, orada on defa söylersin! Secdeden kalkip oturdugunda on defa söylersin! Tekrar secdeye vardiginda on defa söylersin! Sonra ikinci rek'ata kalkarsin! Birinci rek'attaki gibi dört rek'ati da kilarsin! Artik senin günâhlarin Alic'in (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer) kumlarinin sayisi kadar da olsa, Allahü teâlâ seni bagislar. Bunu hergün bir defa kilmaya gücün yeterse kil!

- Yâ Resûlallah, bunu hergün yapmaga kimmin gücü yeter.

- Hergün kilmaya gücün yetmezse, her Cum'a bir defa kil! Her Cum'a kilamazsan, ayda bir defa kil! Ayda bir defa kilamazsan senede bir defa kil! Senede bir defa kilamazsan ömründe bir defa olsun kil!

Cuma günü okunacak duâlar

“Cuma günü sabah namazindan önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" (57) okuyanin, deniz köpügü kadar da olsa günahlari affolur.”

“Cuma namazindan sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyani, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü islerden korur.” (Ihlas. Kul hüvallahü ehaddir. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.)

“Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yillik günahi affolur.”

“Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kösk ihsan edilir.”

“Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kiyamette, yerden göge kadar bir nurla aydinlanir. Iki Cuma arasinda isledigi günahlar da affolur.”

“Cuma gecesi Yasin suresini okuyanin, günahlari affedilir.”

“Cuma gecesi iki rekat namaz kilip, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 Ihlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazindan sonra su duâyi okumak müstehabdir: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Egninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahim. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düsürme. Fadlinla, ihsân ederek beni Senden baskasina muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ baskalarina muhtâc etmez ve ummadigi yerden riziklandirir.

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarsamba, Persembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra su duâyi okursa Allahü teâlâ’nin izni ile duâsi kabûl olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül gaybi vessehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve hase’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min hasyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.

Iftar duâsi

Günesin battigi iyi anlasilinca, önce E’ûzü ve Besmele okuyup, (Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) (70) denir. Bir iki lokma iftârlik yiyip, (Zehebezzama’ vebtelletil-urûk ve sebetel-ecr insâallahü teâlâ) (70) denir ve yemege baslanir.

Ramazân-i serîfte, hurma ile iftâr etmek sünnettir. Hurma veyâ su, zeytin yâhud tuz ile iftâr edilir. Yânî, oruc bozulur. Sonra, câmi’de veya evde, cemâ’at ile aksam namazi kilinir. Bundan sonra, aksam yemegi yinir. Sofrada yemekleri yimek, bilhâssa Ramezânda uzun süreceginden, aksam namâzinin erken kilinmasi ve yemegin, acele etmiyerek, rahat yinmesi için, az bir seyle iftâr edip, yemegi duâdan ve namâzdan sonra yimelidir. Böylece, oruc erken bozulmus, namâz da erken kilinmis olur. Ezanin güvenilir kimseler tarafindan okunmadigi yerlerde, önce namaz kilinip, sonra iftar etmek daha iyi olur. Böylece oruç tehlikeye sokulmamis olur. Terâvîh kilmak ve hatim indirmek de mühim sünnetlerdendir.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !